Syair Qubur [sebagai pengingat akan kematian]


Punika Syairan Qubur..
Bismillahirahmånirahìm..

Hayù kåbèh dulur-dulur, dadi wong aja takabur..
Maring Allah kudu syukur, inget yén bakal ning qubur..
Sèbab kitè bakal mati, nyawa dipèndèt ning Gusti..
Gåran kudu ati-ati, ning ibadah sing gumati..
Kèrasanè wis sekarat, kèdùhung kèlìwat-lìwat..
Ibadah èlok dilìwat, sungkan nglakòni sholat..
Kitè kabèh dadi umat, bakal balik ning akhirat..
Maring Allah kudu taubat, aga padè lampah sholat..
Wèdinå siksaan qubur, kang anè dalam pitutùr.
Elingè sekabèh dulur, kèrasa siksaan qubur..
Mùla-mùla wong ning qubur, ora kèpèndak lan batur..
Orè anak orè dulur, långkå bapa ibu nyampur..
Pètèng rèbet langka maning, kåjaba båturè dinding..
Kèdùhùng langka tanding, ning sholat èlok nyèlìrìng..
Ning sapè ñgjalùk tùlùng, liyan ning Allah kang agung..

Ülå klabang ñgrubùng, siksaan Allah kang agung..
Bårång jòl mùnkar wa nakìr, kitè orè bisa nyingkir..
Wong kang ñgèwùwùnakèn sholat, orè yakin ning akhirat..
Arånè wong kang hiyanat, pasti nyandang siksa berat..
Disiksa trus jasadè, dikèmpìt bùmi awakè..
Sing sìkìl sampè èndåsè, pajäråk igå wåkåsa.

Mayit nangis gègèmborån, ñgèjèrit tùlùng-tùlùngan.
Sing nùlùngì langka liyan, ‘amal bagus lawan iman.
Duny mah orè nùlùngi, langka sing bisa nandångi.
Patång lùwih saking bèngi, ulå gèdè ñgjagani.
Syujå’ul aqra’ aranè, murub lan mèròng matanè.

Lan saking gèni kukunè, kaya guruh sùwårånè.
Nùli mayit dipèrikså, ning ùla syujå’ul aqra’
båri ngòmong kang mèriksè, yèn sirè bakal disiksè.
Sèbab sirè tinggal sholat, orè ñgrakså amanah.
Ning duñyånè durùng taubat, ning qubur siksaan berat.

Uripira langka mampuh, lampah ala orè puguh.
Memang sirè wis gåtakùh, oré èlok sholat subuh.
Ning duñya sirè takabur, orè nurut ing pitutur.
Mèmang sirè wis kèmasyhùr, tukang ninggal sholat dhuhùr.

Dadì wong tingkahè kasar, padå napsunè di kèjar.
Orè èlok marèk langgar, orè gèlèm sholat ‘ashar.
Dasar sirè ålè nasib, tingkah lakùnè båhijib.

Orè nyampùr nurut ghålib, orè èlok sholat maghrib.
Sirè mah orè rùmasè, dadi wong akèhè dosa.
Lan siré dadi manusè, orè gèlèm sholat ‘isya.

Ulå mùkùl ulang aling, mayit diangkat dibanting.
Sabån sirè orè èling, orè ñgandèl ning pèpèling.
Sèbålèn mùkùl kèrasè, mèbès pitùngpulùh astå.
Saking ñgagébùgè ròsè, tèrus menèrus disiksè.

Wis amblås dicùkil maning, nùli jasad mètù maning.
Laju di gècèk dibanting, wis amblås diangkat maning.
Mañgkanè tèrus-tèrusan, pèrintah saking pångèran.
Ulå nyiksè bèngi awan, langka sifat kèluwèsan.

Orè rèrèn nyiksè, lamun dùrùng èntèk dosè.
Ikùlah syujå’ul aqra’, ulå kang gagah pèrkasa.
Lah itu kudu mitùtùr, ning sèkabèh sanak dulur.
Cèrita siksaan qubur, ing dalam kitåb kägatùr.
Syañgiran qubur lan iki, nuqil sing kitåb qurthubì.
Mäcånè sampè kaharti, èndah padè ati-ati..

(red : ini bahasa jawa serang)

Iklan

About Tirtayasa

The short command save my keystrokes but don't my brain.

Posted on Maret 19, 2010, in Gado-Gado and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

rommypujianto

photographs of thousand words

wulanpurnamawita26

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Catatan Tirtayasa

the short command save my keystrokes but don't save my brain

%d blogger menyukai ini: